หมวดหมู่:ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ

จาก WIKI84

คำอธิบายประกอบการรวบรวม

คณะทำงานจัดทำหนังสือ "ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ" ได้จัดทำหนังสือตามขั้นตอนโดยลำดับ ดังนี้

1. รวบรวมเอกสารคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ เท่าที่สำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถค้นคว้าได้ โดยเริ่มจากเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2502 เมื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2550 เอกสารที่รวบรวมได้ประกอบด้วย คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ ในโอกาสที่ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่าง ๆ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศ ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

2. ถ่ายภาพคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณจากเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารที่ค้นคว้าได้ แล้วนำไปลงพิมพ์โดยเรียงลำดับตามวันเดือนปีที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หรือวันเดือนปีที่กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่ง

3. จัดทำคำแปลภาษาไทยในกรณีที่คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณเป็นภาษาอังกฤษ จัดทำคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรณีที่คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณเป็นภาษาอื่น และจำทำคำแปลภาษาอังกฤษในกรณีที่คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณเป็นภาษาไทย

4. เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิง จึงจัดทำภาคผนวกบัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัญชีรางวัลที่สถาบันและองค์กรต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับบัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถบันและองค์กรต่างประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่ง ซึ่งรวมทั้งรายการที่ไม่มีหรือไม่พบคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ นอกจากนั้นยังได้จัดทำบัญชีสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย และนำ "สรุปรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย พุทธศักราช 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน" ซึ่งจำทำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย มาประกอบไว้ด้วย

5. จัดทำดรรชนีท้ายเล่มเพื่อความสะดวกในการค้นหา


คณะทำงานจัดทำหนังสือ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ"

4 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 4 หน้า