หมวดหมู่:เศรษฐกิจพอเพียง

จาก WIKI84

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดที่ปราศจากซึ่งรากฐานอันมั่นคง รวมถึงการก้าวไปกับกระแสบริโภคนิยมที่มาพร้อมๆ กับยุคโลกาภิวัตน์ จะนำประเทศไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง" ปรัชญาอันยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งตนเองได้ท่ามกลางกระแสแห่งการพัฒนาในยุคโลกไร้พรมแดน อันเป็นหนทางสู่ความสุขสงบ ความอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป