วงดนตรีลายคราม

จาก WIKI84
 


วงดนตรีลายคราม เป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔ สมาชิกวงรุ่นแรกประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และข้าทูลละอองธุลีพระบาท วงลายครามบรรเลงเพลงคลาสสิก เพลงสากล และเพลงแจ๊ส เป็นวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ในเวลาต่อมา


ไฟล์:วงลายคราม.jpg
พุทธศักราช ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จนิวัตพระนคร ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมเล่นดนตรีทุกเย็นวันศุกร์ ต่อมาจึงรวมกันเป็นวงดนตรี พระราชทานนามว่า วงลายคราม บรรเลงเพลงคลาสสิก เพลงสากล และเพลงแจ๊ส สมาชิกได้แก่ หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ หม่อมเจ้าแววจักร จักรพันธุ์ หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล หม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หม่อมราชวงศ์พงษ์อมร กฤดากร หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ นายสุรเทิน บุนนาค และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ประจำวงสำหรับบรรเลงเปิดและปิดการแสดง คือ ลายครามโกส์ ดิกซี - Lay Kram Goes Dixie มีท่วงทำนองและจังหวะเป็นแจ๊สดิซีแลนด์ที่สนุกสนาน ออกอากาศครั้งแรกที่สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต

หลังจากสมาชิกวงลายครามซึ่งเป็นนักดนตรีกิตติมศักดิ์เริ่มมีภารกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น ไม่สามารถมาร่วมบรรเลงดนตรีได้เติมที่ จึงมีพระราชดำริให้นักดนตรีรุ่นเยาว์มาเล่นเสริม พระราชทานชื่อว่า วง อ.ส.วันศุกร์

ปัจจุบันสมาชิกวงลายครามได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ยังทรงร่วมและร่วมบรรเลงดนตรีกับวง อ.ส.วันศุกร์ ณ วังไกลกังวล หิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่แบบ:ดูเพิ่มเติมศิลปวัฒนธรรม