อ่างเก็บน้ำเขาเต่า-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จาก WIKI84
 

พุทธศักราช ๒๕๐๖ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ" แห่งแรก

พุทธศักราช ๒๕๐๖ อ่างเก็บน้ำเขาเต่าระยะต้นในการก่อสร้าง
พุทธศักราช ๒๕๐๖ เสด็จฯ ไปทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายเข็มพืดเอก ใต้ฐานเขื่อนดิน เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๖
อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเริ่มบริการน้ำแก่ประชาชนได้ในปี ๒๕๐๒ ซึ่งนับเป็น "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก" ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "...ใช้งบประมาณวงเงินหกหมื่นบาท เป็นโครงการเริ่มต้น ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ไม่มีความรู้อะไร... เป็นเรื่องของวิธีไปดู เกิดความรู้สึกว่าน้ำมันต้องไหล..."