ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ

จาก WIKI84

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ


คำปรารภ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัตินับตั้งแต่พุทธศักราช 2489 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 60 ปี ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยปรากฎมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรและผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน พระองค์จึงทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย


พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ใจของคนไทยทั้งชาติเท่านั้น หากแต่ยังได้รับการแซ่ซ้องสดุดีจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศอีกด้วย คณะองคมนตรีตระหนักว่าคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ ในโอกาสที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่าง ๆ ตั้งแต่ปีที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติถึงปัจจุบัน ล้วนมีเนื้อหาสาระที่ทรงคุณค่า และเป็นประจักษ์พยานสะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ พระราชจริยวัตรอันงดงาม และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน


ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 คณะองคมนตรีมีความปลาบปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเห็นพ้องร่วมกันให้รวบรวมคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณของสถาบันและองค์กรต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศ ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดพิมพ์เป็นหนังสือ "ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฎสืบไป


พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี
วันอังคาร ที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2550คำอธิบายประกอบการรวบรวม

คณะทำงานจัดทำหนังสือ "ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ" ได้จัดทำหนังสือตามขั้นตอนโดยลำดับ ดังนี้


1. รวบรวมเอกสารคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ เท่าที่สำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถค้นคว้าได้ โดยเริ่มจากเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2502 เมื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2550 เอกสารที่รวบรวมได้ประกอบด้วย คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ ในโอกาสที่ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่าง ๆ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศ ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


2. ถ่ายภาพคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณจากเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารที่ค้นคว้าได้ แล้วนำไปลงพิมพ์โดยเรียงลำดับตามวันเดือนปีที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หรือวันเดือนปีที่กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่ง


3. จัดทำคำแปลภาษาไทยในกรณีที่คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณเป็นภาษาอังกฤษ จัดทำคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรณีที่คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณเป็นภาษาอื่น และจำทำคำแปลภาษาอังกฤษในกรณีที่คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณเป็นภาษาไทย


4. เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิง จึงจัดทำภาคผนวกบัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัญชีรางวัลที่สถาบันและองค์กรต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับบัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถบันและองค์กรต่างประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่ง ซึ่งรวมทั้งรายการที่ไม่มีหรือไม่พบคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ นอกจากนั้นยังได้จัดทำบัญชีสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย และนำ "สรุปรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย พุทธศักราช 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน" ซึ่งจำทำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย มาประกอบไว้ด้วย


5. จัดทำดรรชนีท้ายเล่มเพื่อความสะดวกในการค้นหา


คณะทำงานจัดทำหนังสือหน้าแรกประมวลคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ บัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ บัญชีรางวัลฯ พระราชกรณียกิจ