หมวดหมู่:พระราชพิธี

จาก WIKI84

ทรงฟื้นฟูขนบประเพณี บำรุงรากวัฒนธรรม

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนที่เป็นพระราชพิธีมีขึ้นนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกอบด้วย พระราชพิธี ที่สืบทอดตามโบราณราชประเพณี บางส่วนเป็นพระราชพิธีที่ทรงฟื้นฟูขึ้นหลังจากว่างเว้นไป และบางส่วนเป็นพระราชพิธีที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาล นอกจากนี้ยังมี รัฐพิธีที่รัฐบาลกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงรับไว้ และ พิธีที่มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานอีกเป็นจำนวนมาก หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านพระราชพิธี ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวัง