หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ

จาก WIKI84


"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ โดยทางมุ่งเน้นการแก้ไปปัญหาพื้นฐานของชนบท คือ ปัญหาเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริมราษฎรในท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้รู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางปฏบัติในการพัฒนานี้ได้ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรมได้มาก ทำให้ปัญหาความยากจนของราษฎรในชนบทลดน้อยลงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากแนวพระราชดำริดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ในทุกด้าน ทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าเอนกอนันต์ เปรียบเสมือนประทีปนำทางให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี เช่น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ พระองค์ได้พระราชดำรัสให้คนไทยตระหนักถึงการนำหลัก"เศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นปรัชญาดำเนินชีวิต โดยทรงเน้นหลัก "ทางสายกลาง" ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ อันจะทำให้ชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง สมดุล พึ่งพาตนเองและประสบความสุขที่ยั่งยืนทางกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ


พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตามคำสืบค้นหน้าในหมวดหมู่ "พระราชกรณียกิจ"

82 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 82 หน้า