หมวดหมู่:แนวพระราชดำริ

จาก WIKI84
(เปลี่ยนทางจาก แนวพระราชดำริ)

พระราชทานวิถีประชาร่มเย็น

ในยามที่ประเทศไทยเกิดความระส่ำระสายทางด้านการเมืองหรือลัทธิบริโภคนิยมทำให้ประชาชนในชาติขาดความสามัคคีหรือมัวเมาหลงใหลในความฟุ้งเฟ้อแสวงหาความมั่งคั่งโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ตลอดช่วงเวลาเหล่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฝ้ามองพสกนิกรด้วยความห่วงใยอยู่เสมอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนได้ตื่นขึ้น ตั้งสติ และเพ่งมองความเป็นไปของโลกด้วยสายตาที่เป็นจริง หลายโอกาสที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างเพื่อให้ทุกผู้คนเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การใช้ชีวิตอย่างรู้จักพอ รู้จักประมาณตน และเหมาะสมกับตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตด้วยความมั่งคั่งอันยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทุกสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ชาวไทยทั้งประเทศ ล้วนมาจากความตั้งพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหมาย ให้ปวงประชาดำเนินชีวิตตามวิถีที่ก่อให้เกิดความร่มเย็น

หน้าในหมวดหมู่ "แนวพระราชดำริ"

46 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 46 หน้า